Terimler

Adezyon : Filmin mürekkebi yüzeyinde tutabilme kabiliyetidir.            

Adezyon Promoter : Filmin adezyonunun iyi olmadığı durumlarda adezyonu artırmak için mürekkebin içine konulan katkıdır.

Antistatik Ajan : Ambalaj malzemesinin yüzeyinde sürtünme vb. nedenlerden dolayı oluşan elektrik yükünün havaya boşaltılmasını ve ambalaj malzemesinin daha az toz tutmasını sağlayan katkı malzemeleridir.

Balon : Ekstrüzyon film şişirme yönteminde kalıptan çıkan, hava ile şişirelerek balon yapısına bürünmüş silindirik boru şeklindeki plastik malzemeyi ifade eder.

Bobin : Silindir bir yapı üzerine genellikle 10-500 mic arasındaki kalınlıklara sahip plastik malzemeyi ifade eder.

BON : Çift yönlü oriyente naylon(PA) film. Oksijen ve koku önleme(bariyer) özellikleri mükemmeldir ama su buharını önlemesi zayıftır. BON film cast naylon (CAN) filmden daha fazla dayanıklıdır ama ısıyla şekillendirilemez.

CAN : Cast naylon film. Daha çok ısıyla şekillenebilen ambalaj uygulamalarında kullanılır.

CAPP ya da CPP : Cast PP film. OPP’den farklı olarak, LDPE’den çok daha yüksek sıcaklıklarda ısıyla yapıştırılabildiği için retort ambalajda ısıyla yapıştırma tabakası olarak kullanılır. Ama OPP film kadar dayanıklı değildir.

CARASKAL: Vinç, kaldırma aparatını ifade eder.

Cast Film : Sentetik reçinelerden(örneğin polietilen) döküm prosesiyle elde edilen plastik film. Bu proseste erimiş reçine yarıklı bir kalıp vasıtasıyla içten soğutulan soğuk bir silindir üzerinde çekilmektedir.  

COF(Cofficient of Friction) : Plastik filmlerin ve laminatların ‘kayganlık’ ölçüsü olan sürtünme katsayısı.ölçümler genellikle iki film yüzeyi arasında yapılır. Ölçümler diğer yüzeylere kadar da yapılabilir ama bu önerilmez, çünkü COF değerleri yüzey yapılarındaki değişikliklerden ve test yüzeyinin kirliliğinden etkilenebilir.

ÇAPAK: Ürün kenarındaki fazlalığı ifade eder.

Çekici : Ekstrüzyon işleminde kalıpta şekil verilerek elde edilen ürünün kesiciye ulaşmasını sağlayan taşıyıcı kılavuzu ifade eder.

Çift Yönlü Oriyantasyon : Plastik filmlerin hem makine boyuna hem de makineye çapraz yönde gerdirilmek suretiyle oriyente edilmesi. Çift yönlü gerdirilen filmlerin özellikleri genellikle her iki yönde de iyi dengelidir. 

Degazör : Gaz çıkışını sağlayan (CO2,H2S gibi) kapak sistemidir.

DEŞE: Levhadan ürün ürettikten sonra geriye kalan zorunlu mühendislik fazlalığı, tekrar geri dönüşüm ile levhaya katılan fazlalıktır.

Doy Tarzı Dik Duran Poşet(stand-up pouche) : Her iki tarafında ve taban bağlama çevresinde yapıştırılmış dik duran poşettir.

DOZAJ : Kullanılacak madde miktarını ifade eder.

DÖKME FİLM : Yatay durumdaki yarık kesitli ekstrüzyon kalıbından çıkan plastik eriyiğin

gittikçe sıkılaşan merdane çiftleri arasından geçirilerek istenen kalınlığa getirilmesiyle elde

edilen ince tabakadır.

DSC : Differencial Scanning Calorimeter. Polimerlerin erime noktasını bulmaya yarayan cihazdır.

EAA : Etilen Akrilik Asit Kopolimer. Alüminyum folyoya mükemmel yapışma özelliği sayesinde daha çok folyonun diğer yüzeylere ekstrüzyonla laminasyonunda kullanılır.

EKSTRÜZYON : Plastik malzemelerin eritilerek ve çeşitli işlemlerden geçirilerek basınç altında belli şekilde bir boşluktan (kalıp) dışarıya çıkarılmasına bağlı bir plastik işleme sürecidir.

Ekstrüzyonla Laminasyon : Çok katlı ambalaj malzemelerinin içinde bulunan bireysel katmanların aralarına ince bir tabaka erimiş sentetik reçine(polietilen gibi) konarak birbirine yapıştırıldığı laminasyon yöntemidir.

ENJEKSiYON : Sıcaklık yardımı ile eritilmiş plastik hammaddenin bir kalıp içine enjekte

edilerek şekillendirilmesi ve soğutularak kalıptan çıkarılmasını içeren bir imalat yöntemidir.

EVA : Etilen-Vinil Asetat Kopolimer. LDPE ve LLDPE’den çok daha yumuşak ve berraktır ve erime sıcaklığı daha düşüktür. Vinil Asetat(VA) içeriği arttıkça erime sıcaklığı düşer ve yumuşaklığı artar. VA içeriği %2 ile 18 arasında olan EVA reçineleri cast ve üflemeli ambalaj filmlerinde kullanılmaktadır. 

EVOH : Etilen Vinil Alkol Kopolimer. Koekstrüzyonlu plastik filmlerde oksijen(bariyer) engelleme özelliklerini iyileştirmek için kullanılır. Ama su buharını yeterince engelleyemez. Normalde mükemmel olan OTR(Oxygen Transmission Rate) yani oksijen iletim oranı bile yüksek rutubete dayanıklıdır ve bu nedenle ambalaj uygulamalarında koekstrüzyonlu plastik filmlerin çekirdek katmanını oluşturur ve koruyucu polietilen tabakaları sayesinde nemden korunur. OTR özelliği aynı zamanda VOH(Vinil Alkol) içeriğine de bağlıdır.

Elmendorf Yırtılma Gücü : Plastik film veya tabakanın Elmendorf tipi sarkaç kullanılarak yırtılmaya karşı gösterdiği direnç.

EMİCİ VAKUM : Hammaddeyi siloya yüklemek için kullanılan sistemdir.

Erime Akışkanlık Endeksi(Melt Flow İndex) : 2,16 kg’lı yük altında bir silindir içindeki polimerin belli bir sıcaklıkta 10 dk’da akabileceği gr cinsinde malzeme miktarıdır.

ERİYİK : Hammaddenin erimiş halidir.

FEDER : Besleme hattındaki kalıp duvarını ifade eder.

Film : İnce yapıda sürekli olan polimerik malzemedir.

FİRE: Hatalı üretim sonucu geri kazanılabilecek yarı mamul/ürünü ifade eder.

Folyo : Oksijen, koku(aroma) ve su buharı engelleme özelliklerini artırmak için plastik filmlere lamine edilen ince kalınlıkta (0,2285 – 0,325 mils) alüminyum folyo. Şimdiye kadar üretilmiş en iyi engelleyici malzeme olmasına rağmen, maliyeti nedeniyle yerini giderek metalize filmlere(MET – PET ve MET – OPP) bırakmaktadır.

Friksiyon : Ovuşturma hareketi ve sürtünme yoluyla yıkama işlemini ifade eder.

GERİ EMİŞ: Ocaktaki erimiş hammaddenin memeden akmamasını sağlamayı ifade eder.

Granül : Plastik maddelerin (PE,PVC,PP,PET vb.) küçük tanecik boyutlu hallerini ifade eder.

HATVE: Zincirin iki baskı arasındaki ilerleme miktarıdır.

HDPE : Yüksek yoğunluklu (0.95 – 0.965) polietilen. LDPE’den çok daha sağlam, sıcaklığa çok daha dayanıklı ve su buharını çok engelleyicidir ama ondan daha bulanıktır.

Hot Tack : Filmin dikey dolum makinelerindeki yapıştırma ve sonrasındaki dolum malzemesinin ağırlığına karşı koyabilmesi özelliğidir.

Isıl Çekme : Filmin belirli bir sıcaklık  ve sürede yüzde olarak boyutundaki kısalma değeri.

Isıl Yapışkan Tabaka : Plastik ambalaj filmlerinde ve laminatlarda ısıl yapıştırılabilen bir tabaka. Isıl yapışmayan film (ya da folyo) üzerine yapışkanla lamine edilebilir ya da ekstrüzyonla kaplanabilir.                   

Isıl Yapışma Gücü : Yapışma soğutulduktan sonra ölçülen ısıl yapışma direnci (‘sıcak yapışma’ ile karıştırılmamalıdır.)

İTİCİ : Kalıp içerisindeki levhanın şekil almasına yardımcı olan parçadır.

Kafa : Eriyik haldeki hammaddeyi içerisindeki kanal sistemleriyle homojen hale getirerek kalıba iletir.

KALİBRASYON : Belirli koşullar altında doğruluğu bilinen bir referans ölçüm standardı veya ölçüm sistemini kullanarak doğruluğu aranan diğer bir standart veya test/ölçü aleti ya da sistemin doğruluğunun ölçülmesi, sapmalarının belirlenmesi ve rapor edilmesi işlemidir.

Kalibratör : Kalıptan çıkan yarı mamul ürüne son şeklinin verildiği kısımdır.

KAM : Makineyi ve mekanik parça-istasyonlarını hareket ettiren mekanik parçadır.

KANGAL : Yuvarlak / bağ halinde yapılan ambalajdır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) : Çalışanı, yürütülen işte kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, işveren tarafından verilen ve çalışan tarafından giyilen, takılan ya da tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazlardır.

Klape : Bir akışkanın veya gazın geçmesini sağlamak ya da engellemek amacıyla açılıp kapanan kapak ya da supabı ifade eder.

KLİŞE : Kalıp içersinde ürün bilgilerinin yazılı olduğu hareketsiz parçadır.

Koekstrüzyon : İki ya da daha çok sayıda farklı termoplastik reçinenin açıkça fark edilebilen bireysel tabakalara sahip olan sandviç tarzı bir filmde aynı anda ekstrüzyonudur.

Konveyör : Geri dönüşümü yapılacak maddeyi ön yıkama tamburuna ileten hareketli bant  sistemidir.

Korona : Polimer filmlerin üzerine baskı yapılabilmesi için yüzey enerjisinin arttırılması işlemidir. Yüzey enerjisi olarak da tanımlanır.Korona, baskı mürekkeplerinin ve diğer kaplama maddelerinin sentetik (plastik) ve metal yüzeylere tutunmasını sağlamak amacıyla yüzeye elektron bombardımanı uygulama tekniğidir.

Kopmada Uzama : Filmin universal test cihazı ile gerdirilmesi aşamasında kopma anındaki uzama yüzdesidir.

Kovan : Hammaddeyi belli bir sıcaklık ve basınçla eriterek,içerisindeki sonsuz vida yardımıyla kafa bölümüne iletir.

Körük : Şişmiş olan balon haldeki malzemenin film haline geçerken sağ veya sol yanlarından veya her iki tarafından da uygulanabilen,malzemeye hacim kazandırmaya yarayan boşluk-kat yapıdır.

KÜTLE BASINCI : Hammadde eriyiğin burgu / vida sıkıştırma ve itme hızını ifade eder.

Laminasyon : İki veya daha çok (genelde iki ) plastik tabakasının her ikisine de  yapışık olan aradaki bir yapıştırıcı katmanı ile birleştirilmesidir.

LDPE : Düşük yoğunluklu (0.92 – 0.934) polietilen. Ambalajda çoğu zaman ısıl yapışma özelliği için ve dökme olarak kullanılır.

Levha : Genellikle 500 mic.’dan kalın,belli en-boy ölçülerine sahip plastik malzemeyi ifade eder.

LEVHA EKSTRÜZYONU : Plastik eriyiğin bir perde şeklinde soğutulup merdaneler üzerine

ekstrüde edilmesi yöntemiyle plastik levha üretimidir.

LLDPE : Linear düşük yoğunluklu polietilen. LDPE’den daha dayanıklı olup ısıyla yapışma gücü daha fazladır ama daha bulanıktır.

MAÇA : Döküm parçasında, içi boş kopya elde etmek için kullanılan kum, maden ya da ergimiş durumdaki döküm maddesine dayanıklı başka bir maddeden yapılmış dolgu kalıbıdır.

MAÇA PLAKASI : İticilerin bağlandığı parçadır.

Matlık : Pigmentli(genellikle beyaz) plastik filmlerin gizleme gücü. Işığa(gözle görülen ya da UV–morötesi) duyarlı malzemelerin ambalajında yararlıdır.

MDPE : Orta yoğunluklu polietilen (0.934 – 0.95). Daha dayanıklıdır, erime noktası daha yüksektir ve su buharını engelleme özelliği daha güçlüdür.

Merdane : Ekstrüzyon işleminde üretilen malzemeyi sarıcı düzeneğe ileten,malzemenin düz ve gergin olmasını sağlayan silindirik-döner yapıda olan metal veya sentetik araçlardır.

Metal Dedektör : Geri dönüşümü yapılacak plastik maddelerde metal olup olmadığını tespit eder.

MET – PET : Metalize PET film. PET filmin tüm iyi özellikleri yanı sıra, güçlü oksijen ve su buharı engelleme özellikleri vardır ama şeffaf değildir.

MET – OPP : Metalize OPP film. OPP filmin tüm iyi özelliklerinin yanı sıra, güçlü oksijen ve su buharı engelleme özellikleri vardır (ama MET-PET kadar iyi değildir.)

Mikron : Milimetrenin 1000’de biri.              

Monomer : Polimeri oluşturan en küçük molekül birimi. Örneğin etilen, propilen.

Naylon(Poliamid – PA) : Erime noktası çok yüksek, mükemmel derecede şeffaf ve dayanıklı poliamid reçineleri. Filmlerde iki çeşidi kullanılır: PA-6 ve PA-66. İkincisinin erime sıcaklığı daha yüksek olduğundan sıcaklığa direnci daha iyidir, ama birincisi daha kolay işlenir ve daha ucuzdur. Her ikisinin de güçlü oksijen ve koku engelleme özellikleri vardır, ama su buharını iyi engelleyemezler. Ayrıca naylon filmler cast(CAN) ya da oriyente(BON) olabilir.  

OPP : Oriyente PP(polipropilen) film. Dayanıklı ve berrak filmdir, ama ısıyla yapıştırılamaz. Isıyla yapıştırılma için genellikle diğer filmlerle (örneğin LDPE) birlikte kullanılır. PVDC(poliviniliden klorid) ile ya da metalize film ile kaplanarak engelleyici özellikleri iyileştirilebilir. 

OPS Shrink Film : Oriyente polistiren film. Asya ve Avrupa’da şirink PVC filmlere alternatif olarak çok sık kullanılır, ama ABD’de kolay bulunmaz. Fiyatı PVC filmden biraz daha yüksektir, ama geri dönüştürülme özelliği ve şirinkleme yüzdesi ondan daha fazladır.

 Optik Dansite : Metalize filmlerde ışığın metal tabakadan geçme derecesini tarif etmek için kullanılır. Metal kaplama miktarı arttıkça optik dansite artar, geçen ışık miktarı azalır. 

OTR(Oxygen Transmission Rate) : Oksijen iletim oranı. Plastik malzemelerin OTR’si neme bağlı olarak çok değişir, bu nedenle belirtilmesi gerekir. Standart test koşulları %0,60 ya da 100 bağıl nemdir. Birimler ise cc/100inç/24 saattir (ya da cc/m2 /24 saat).

PA : Poliamid; Naylon denir.Bunlar, türlerine göre değişik monomerlerden elde edilir-ler. Moleküler yapıları çok düzelidir, dolayısıyla yüksek gerilmelere dayanıklıdır. Örneğin, Naylon 6, kaprolaktamın halka açılma polimerizasyonuyla üretilir.

Parafin : Genel formülleri CnH2n+2 olan doymuş alifatik hidrokarbonlardır; metan, etan, v.s., gibi. Ağır veya yüksek molekül ağırlıklı parafin hidrokarbonlar (örneğin, C18H38) waks görünümündedirler; bunlara parafin denir.

PARİSON : Erimiş hammaddenin parison denilen akışkan hortum halidir.

PBT : Polbütilen tereftalat

PC : Polikarbonat

PP : Polipropilen. Erime noktası PE’den çok daha yüksek olduğu için ısıl dayanıklılığı da daha fazladır. Ambalajda iki tür PP film kullanılır: cast ve oriyente.

PE : Polietilen. Yoğunluğuna bağlı olarak düşük yoğunluklu (LDPE ve LLDPE), orta yoğunluklu (MDPE) ya da yüksek yoğunluklu (HDPE) olabilir.

Pelletleme : Toz halindeki polimerin olduğu gibi veya katkı maddeleri ilavesinden sonra pellet (küçük topaklar) haine getirilmesi işlemidir; polimer bir ekstruderde eritilir, bir kalıptan çıkan şeritler sulu bir ortamda bıçaklarla kesilir.

Perde : Ekstrüder ünitesinden geçip, kalıptan çıkan filmin balon şeklinde iken şerit film halinde çekme silindirlerine geçmesini sağlayan araçtır.

PET : Polyester(Polietilen Teraftalat). Sağlam ve ısıya dayanıklı polimer. Çift yönlü oriyente PET film ambalaj laminatlarında kullanılarak sağlamlık, katılık ve ısıya dayanıklılık sağlar. Genellikle diğer filmlerle birleştirilerek ısıl yapışma özelliği kazandırılır ve engelleyici(bariyer) özellikleri güçlendirilir.

PET-G Shrink Filmler : Polietilen Teraftalat Glikol şirink film. Tam gövde şirinkleme manşonlar için en pahalı şirink filmdir, ama berrak, parlak ve geri dönüşümlüdür. En yüksek şirink yüzdesi yaklaşık %75 olduğu için bel ya da boyun dar olan kaplarda bu film sık kullanılır.

Pirometre : Yüksek sıcaklıkların ölçülmesinde kullanılan termometredir. Basit bir pirometrede bir termokupl vardır; sıcaklığı ölçülecek malzemenin üzerine dokun-durulur ve voltaj çıkışı bir dijital veya analog göstergede okunur. Gösterge, 0C veya 0F skalaya göre kalibre edilmiştir. Termokupllar çok çeşitlidir, −200 0C’den 1500 0C’nin üstüne kadar ölçme yapılabilir.

Plastik : Yüksek molekül ağırlıklı oldukça dayanıklı maddelerdir; ısıtılıp basınç altında kalıplanırken yumuşarlar; plastikler organik maddelerdir; hammadde polimer olduğu gibi, veya bazı katkı maddeleri ilavesiyle işlenip levha, çubuk tüp yaprak, profil veya ekstruderde çeşitli kalıplama ürünlerine dönüştürülür. Polimer pelletler, levha veya kalıplama karışımı, toz veya sıvı reçine veya lateks halinde olabilir.

Plastikleşme : Plastik hammaddenin ısıtılarak,eriyik dediğimiz akışkan şekle dönüşmesi ve işlenebilir hale gelmesini ifade eder.

Plastikleştirici : Bir polimerin melt (ergime) viskozitesini düşürmek ve fiziksel özelliklerini (esnekliğini ve yumuşaklığını artırmak gibi) değiştirmek için kullanılan bileşiklerdir. En etkin plastikleştiriciler çözünürlük parametreleri, karıştırılacak polimerinkine en yakın olanlardır Plastik endüstrisinde çok kullanılan bazı plastik-leştiriciler dioktil (DPO), diizooktil ftalat (DIOP), ftalat, dibütil ftalat (DBP), dioktil sebakattır (DOS).

Plow(Saban) Dipli Dik Duran Poşet : Tek parça filmden yapılan dik duran poşet. Önü, taban bağlaması ve arkası kesintisiz olduğu için taban bağlama yeri yoktur. Doy tarzı torbalardan daha fazla ağırlık taşıdığı için bir pound’un üzerindeki ürünlerde sıkça kullanılır.

PMMA : Polimetil metakrilat

Poliakrilik : Akrilik asit ve türevlerinden elde edilen termoplastik reçinelerdir; örne-ğin, akrilonitrilden üretilen poliakrilonitril gibi

Polialfaolefinler : En çok kullanılan sentetik yağlama yağıdır, iki veya daha fazla alfa-olefin (etilen veya bütilen gibi) molekülünün bir oligomer veya kısa zincirli bir polimer şeklinde birleştirilmesiyle elde edilirler.

Polialkilen Glikoller (PAG) : Sentetik yağlardır; alkilen oksitlerin polimerleridir. Yağlama performansları ve özellikleri üretildikleri monomerlere bağlı olarak deği-şir. Ayrıca, molekül ağırlıkları ve polimer zincirlerindeki uç gruplar nedeniyle özel-likleri değişkenlik gösterir.

Polibütadien (BR) : Bütadien kauçuğu da denilen bir sentetik kauçuktur; genellik-le diğer sentetik kauçuklara karıştırılarak daha iyi özellikler kazandırmada kullanı-lır.

Poliester, Doymamış (UP) : Polimerik zincirlerinde doymamış gruplar içeren, dolayısıyla kolaylıkla kürlenebilen poliesterlerdir; genellikle solvent etkisi de olan stirenle kürlenir.

Poliester : Yapısal birimleri ester gruplarıyla bağlanmış polimerlerdir.

Polieter : Eter bağlantıları içeren polimerlerdir; reaktif hidroksil son grupları bulu-nur. Polieterler poliüretan teknolojide kullanılır.

Polietilen, Alçak Yoğunluklu (LDPE) : Dallanmış zincirler içeren bir polimerlerdir; etilenin yüksek basınçta polimerizasyonu ile elde edilir. Yoğunluğu genellikle 0.910-0.925 g/cm3 aralığındadır.

Polietilen, Lineer Alçak Yoğunluklu (LLDPE) : Yoğunluğu genellikle 0.900-0.939 g/cm3 arasında değişen dallanma derecesi düşük polimerlerdir.

Polietilen, Orta Yoğunluklu(MDPE) : Yoğunluğu genellikle 0.926-0.940 g/cm3 arasında değişen polimerlerdir.

Polietilen, Yüksek Yoğunluklu (HDPE ) : Düşük basınç prosesiyle ve özel katali-zörlerle (Ti veya Cr bazlı) üretilen polimerlerdir; doğrusal (lineer) zincirler içerir. Yoğunluğu (genellikle 0.926-0.940 g/cm3ve erime noktası yüksektir.

Poliizopren : İzopren kauçuğu (IR) da denir; doğal kauçuğun sentetik versiyonu-dur. Doğal kauçuk yerine veya doğal kauçukla karıştırılarak kullanılabilir.

Polikarbonatlar (PC) : Mühendislik reçineleridir, aromatik difonksiyonlu fenollerin, fosgenle veya aromatik (veya alifatik) karbonik asit diesterle reaksiyona sokulma-sıyla elde edilir. Örneğin, bisfenol A [2,2-bis(4-hidroksifenol)-propan] ve difenil karbonattan üretilen polikarbonatlar ticari değeri yüksek ürünlerdir; hafif sarı, say-dam ve pürüzsüzdür, elektrik özellikleri fevkaladedir, darbe kuvveti çok yüksektir.

Polimer : Monomerlerin çeşitli metodlar ile bir araya gelmesi ile oluşmuş uzun zincirli yapılar.

Polimerizasyon Başlatıcısı (Initiator) : Bir monomerin polimerleşmesine yardım-cı olan katkı maddesidir; örneğin, serbest radikal polimerizasyonun başlatıcıları olarak organik peroksitler kullanılırlar.

Polimerizasyon : Monomer moleküllerinin katılma veya kondensasyon yoluyla birleşerek uzun zincirler veya üç boyutlu ağ yapılar oluşturma prosesidir; reaksi-yonlar, çok çeşitli mekanizmalar üzerinden yürür.

Poliolefin : Karbo zincirlerinin birleştirilmesi ile oluşan elastomerik ve termoplastik malzemeler. Bunlar genellikle olefinlerin veya alkenelerin polimerleştirilmesi ile oluşturulurlar. En önemli örnekler polipropilen ve polietilendir.

Polipropilen (PP) : Yüksek saflıktaki propilenin (CH2-CH CH3) organometalik katalizörlerle düşük basınç ve sıcaklıklarda polimerizasyonuyla elde edilir; izotaktik polipropilenin erime noktası 160 0C dolayındadır.

Polistiren : Termoplastiktir; stirenin polimerizasyonu ile elde edilir.

Poliüretanlar : Poliyoller ve izosiyanatların katalizörlü ve bir aktifleyici bileşiğin eşliğinde polimerizasyonuyla elde edilir. Poliüretanlar kauçuk gibi elastik, metaller gibi dayanıklı ve uzun ömürlü plastiklerdir.

Polivinil asetat : Mühendislik reçineleridir; vinil asetatın (etilen+asetik asit) polimerizasyonu ile elde edilir.

Poli(vinil klorür), PVC : Bir termoplastiktir; vinil klorürün (CH2CHCl). polimerizasyonu ile elde edilir.

PPM : Milyonda kısım (parts per million); hacimce veya kütlece olabilir.

PREFORM : Enjeksiyonla şişirmede yarı mamul tüpe verilen isimdir.

Profil : İçi boş, boru şekline benzer, uzun ve köşeli yapıda olan plastik malzemeyi ifade eder.

Pusluluk : Şeffaflığın ölçütü.

PVC : Polivinil Klorür. Dayanıklı, sağlam ve çok şeffaf film. Oriyente çeşidi daha çok şirink uygulamalarında kullanılır.

PVC Shrink Filmler : Polivinil Klorür şirink film. Şirink yüzdeleri ekstrüzyonlu PVC şirink tüplerde yaklaşık %40 ile eklemeli materyalde %60’ı aşkın bir oran arasında değişir. Tam gövde şirinkleme manşonları için en uygun maliyetli şirink filmdir.  

PVCD : Poliviniliden klorit. Oksijeni ve su buharını çok iyi engeller, ama ekstrüzyona uygun olmadığı için, ambalajda kullanılan diğer plastik filmlerin(örneğin OPP ve PET) engelleyici özelliklerini iyileştiren bir kaplama olarak kullanılır.

Release(ayırma) Kaplama : Ambalaj makinelerinde sarımı açılabilecek şekilde bobin halinde temin edilen ve soğuk yapıştırılabilen ambalaj filmlerinin ve laminatların yapışmayan tarafına uygulanan kaplama. 

Rezistans : Elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren direnç tellerine rezistans denir.

RİSK : Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma veya başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ : İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

Sarıcı : Ekstrüzyon işleminde üretilen malzemeyi bobine veya makaralara sarmaya yarayan düzeneği ifade eder.

SET DEĞERİ : Rezistans ısıları net ayar değerini,

Sıcak Yapışma : Yapışma soğutulmadan önce ölçülen ısıl yapışma gücü olup çok hızlı ambalaj işlemlerinde çok önemlidir. 

Slip Ajan : Ambalaj malzemesinin sürtünme katsayısını düşürerek paketleme makinesinde daha kolay ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla kullanılan katkı malzemesi. Genelde Oleamid ve Euracamid bu amaç için kullanılmaktadır.

Soğuk Yapıştırma : Plastik filmlere ya da laminatlara uygulanan ve ambalajların basınç uygulayarak (ısıtılmadan ya da çok az ısıtılarak) kapatılmasını sağlayan basınca duyarlı bir yapışkan kaplama işlemi.

Surlyn : Dupont tarafından üretilen özel bir iyonomer kopolimer. Isıl yapışma özelliği mükemmel ve sıcak yapışma oranı maksimumdur, kirletici maddelerin arasında yapıştırılabilir ve ambalaj filmleri için üstün bir ısıl yapışma tabakası olup özellikle çok hızlı ambalaj makineleri için önerilir.

Şirink Filmler : Oriyente edildikten sonra ısı girişimi olmayan oriyente filmler. Bu filmler oriyente edildikleri sıcaktan daha yüksek sıcaklıklarda şirinklenerek gergin olmayan haldeki boyutlarına dönebilir.

ŞİŞİRME FİLM : Ambalaj, poşet, sera örtüleri vb. film ürünlerin kesiksiz olarak üretiminde

kullanılan ekstrüzyon makinesine bağlı kalıptan çıkan filmin kuru hava ile şişirilmesinden elde edilir.

TABLA: Rezistans tavalarının yerleştirildiği parçadır.

TALAŞ : Ürün kesiminden arta kalan küçük parçacığı ifade eder.

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelidir.

Tek Yönlü Oriyantasyon : Plastik filmlerin sadece bir yönde (makine yönünde ya da makineye çapraz yönde) çekilerek oriyente edilmesi. Bu filmler genellikle çok daha sağlam ve dayanıklıdır, ama oriyantasyon yönündeki kopma direnci çok zayıftır.

TERMOFORM : Ekstrüder (levha) hattından istenen ebatlarda çıkan levhanın, rezistanslar aracılığıyla ısıtıldıktan sonra kalıpların üzerine vakumlanarak şekillendirilmesi yöntemidir.

Termokupl : Bİr çift sıcaklık ölçmeye yarayan sensörü ifade eder.

Toplam Işık Geçirgenliği : Renkli filmlerin ışık geçirgenlik değeridir.

Üflemeli Filmler : Sentetik reçinelerden üfleme prosesi ile elde edilen plastik filmler. Bu proseste erimiş reçine dairesel bir kalıptan geçirilerek tüp şeklini alır. Bu tip iç hava basıncıyla genişletilerek(üflenerek) cidar kalınlığı çok daha ince olan daha geniş bir şişirme yapılır ve dışardan hava verilerek soğutulur.

VALF:  Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan aleti ifade eder.

Vida : Kovan içerisinden eriyik hammaddeyi dönme hareketiyle kafa bölümüne iletir.

Yan Bağlamalı Torba : Her iki tarafında üstten tabana iyi yapıştırılmış bir bağlanma yeri olan, üstte ve tabanda yatay yapıştırılan bir torba. Daha çok kahve endüstrisinde kullanılır.

Yapıştırma Laminasyon : Çok katlı ambalaj malzemelerinin içinde bulunan bireysel katmanların birbirine bir yapıştırıcı ile bağlandığı bir laminasyon yöntemidir.

YOL VERMEK : Enjeksiyon makinesini çalıştırmayı ifade eder.

YOLLUK : Eriyiğin kalıba enjekte edildiği kanalı ifade eder.

WVTR : Su buharı iletim oranı, genellikle %100 bağıl nemde ölçülür, gram/inç2/24saat (ya da gram/m2/24saat) olarak ifade edilir.